Darmowa dostawa od 50,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin usługi Newsletter

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsza usługa newslettera oferowana jest przez Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.bielizna-anna.pl prowadzony jest przez ANNĘ KUBACKĄ prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ~ANNA~ ANNA KUBACKA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i doręczeń: ul. Cypriana Kamila Norwida 29, 76-200 Słupsk, 76-200 Słupsk, NIP 8390031394, REGON 770725540, adres poczty elektronicznej: info@bielizna-anna.pl. 1.2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu skorzystania z usługi Newsletter. 1.3. Definicje: 1.3.1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający zapisanie się do usługi Newslettera. 1.3.2. KLIENT/ USŁUGOBIORCA – 1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy, przy czym co do zasady umowy te zawierane mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach. 1.3.3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). 1.3.4. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta. 1.3.5. PRODUKT - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny, lub przedmiotem Rezerwacji. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe. 1.3.6. PROMOCJE - szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, jak np. obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki. 1.3.7. REGULAMIN/UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG - niniejszy dokument określający zasady zawierania umowy o świadczenie usługi Newsletter oferowany przez Usługodawcę za wyraźną zgodą Usługodawcy. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 1.3.8. SKLEP INTERNETOWY - platforma umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: www.bielizna-anna.pl. 1.3.9. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA ; ADMINISTRATOR – ANNA KUBACKA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ~ANNA~ ANNA KUBACKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Cypriana Kamila Norwida 29, 76-200 Słupsk i adres do doręczeń: Cypriana Kamila Norwida 29, 76-200 Słupsk, NIP 8390031394, REGON 770725540, adres poczty elektronicznej: info@bielizna-anna.pl. 1.3.10. TREŚĆ/TREŚCI - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są rozpowszechniane w ramach usługi Newsletter. 1.3.11. USŁUGA ELEKTRONICZNA- świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 1.3.12. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.). 1.4. Z usługi Newsletter może korzystać Usługobiorca po zawarciu Umowy o świadczenie usług (zapisaniu się do Newsletter). 1.5. Korzystanie z usługi Newslettera wymaga spełnienia przez urządzenia, z których korzysta Usługobiorca następujących warunków: urządzenie z dostępem do Internetu, myszy, klawiatury lub inne umożliwiające wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, a w przypadku odbiorców usługi Newsletter– telefon komórkowy; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa, możliwość obsługi Javascript. 1.6. Usługa Newsletter, świadczona jest wyłącznie na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy o świadczenie usług elektronicznych i obejmuje o trzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Usługodawcę. Mogą one w szczególności obejmować informacje o , aktualnej ofercie, promocjach, nowościach, wyprzedażach, rabatach i akcjach marketingowych, 1.7. W przypadku rozwoju funkcjonalności posiadanej przez Usługodawcę usługa Newsletter może dotyczyć również otrzymywania przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój numer telefonu w celu otrzymywania usługi Newsletter, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez Usługodawcę w formie wiadomości SMS, MMS i im podobnych. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI NEWSLETTER 1.8. Aby skorzystać z usługi Newsletter’u Usługobiorca musi wykonać następujące kroki: 1.8.1. Udostępnić Usługodawcy co najmniej swój adresu e-mail, imię lub numeru telefonu, w tym w odpowiednim polu na Stronie Internetowej, lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w celu otrzymywania informacji handlowych odpowiednim kanałem podczas składania Zamówienia na Stronie Internetowej; 1.8.2. zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu (w tym poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Klienta – o ile taka funkcjonalność została udostępniona). Usługodawca może udostępnić również inne sposoby zaakceptowania postanowień Regulaminu. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1.9. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu świadczenia usługi Newsletter. 1.10. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z usługi Newsletter. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych oraz rezygnacji z usługi Newsletter, przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 1.11. Usługodawca, może w ramach usługi Newsletter prezentować Treści, oferty lub promocje (przeznaczonych dla wszystkich Usługobiorców). Zastrzega sobie jednak możliwość oferowania Treści, ofert, promocji, akcji w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Usługobiorcy, w związku z tym może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on Stronę Internetową, która sekcja Strony Internetowej go interesuje. 1.12. Z dodatkową informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych można zapoznać się na Stronie Internetowej. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 1.13. Prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), udostępnianych przez Usługodawcę lub partnerów Usługodawcy, w szczególności prawa autorskie, przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. 1.14. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter, na terenie całego świata. 1.15. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest niedopuszczalne. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1.16. Usługobiorca może zgłaszać zastrzeżenia związane z usługą Newsletter w formie reklamacji. 1.17. Usługodawca stara się udzielić odpowiedzi niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. 1.18. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi Newsletter można składać na przykład: 1.18.1. pisemnie na adres: „ANNA” ANNA KUBACKA, Norwida 29, 76-200 Słupsk 1.18.2. Drogą elektroniczną na adres e-mail: bielizna.anna@gmail.com. reklamację. 1.19. Wniesienie reklamacji nie wyklucza ani nie ogranicza dochodzenia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. ROZWIĄZANIE UMOWY, ZMIANA REGULAMINU, POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1.20. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi Newsletter (rezygnacji z usługi), w szczególności poprzez: 1.20.1. kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Usługobiorcy w ramach usługi Newsletter lub 1.20.2. poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk na stronie Internetowej (sekcja zapisu do usługi Newsletter), do której link znajduje się w pierwszej wiadomości przesłanej na podany numer telefonu w związku z rejestracją do usługi Newsletter. 1.21. Wypisanie się we wskazany wyżej sposób z jednego z kanałów usługi Newsletter, nie oznacza automatycznego wypisania się z drugiego z kanałów usługi Newsletter (uwzględniają możliwość rozcięcia tej usługi przez Usługodawcę w przyszłości i zastrzeżeniem, że Usługobiorca zapisał się do każdego z kanałów świadczenia usługi newsletter). 1.22. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako : 1.22.1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; 1.22.2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie); 1.22.3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem. 1.23. Usługodawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 1.22 powyżej wysyła na adres e-mail lub numer telefonu podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter. 1.24. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 1.25. Usługodawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn: 1.25.1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; 1.25.2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie); 1.25.3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem. 1.26. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w ramach Strony Internetowej oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter lub wiadomości przesłanej na podany numer telefonu z linkiem, który umożliwi zapoznanie się z tekstem jednolitym Regulaminu oraz jego zapisanie. 1.27. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu. 1.28. Niniejszy Regulamin jest dostępny Stronie Internetowej. 1.29. Umowa zawierana jest w języku polskim. 1.30. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej lub wiadomości sms na numer telefonu podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter. 1.31. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami, sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER
pixel