Darmowa dostawa od 50,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin usługi Newsletter

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsza usługa newslettera oferowana jest przez Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.bielizna-anna.pl prowadzony jest przez ANNĘ KUBACKĄ prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ~ANNA~ ANNA KUBACKA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i doręczeń: ul. Cypriana Kamila Norwida 29, 76-200 Słupsk, 76-200 Słupsk, NIP 8390031394, REGON 770725540, adres poczty elektronicznej: info@bielizna-anna.pl. 1.2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu skorzystania z usługi Newsletter. 1.3. Definicje: 1.3.1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający zapisanie się do usługi Newslettera. 1.3.2. KLIENT/ USŁUGOBIORCA – 1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy, przy czym co do zasady umowy te zawierane mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach. 1.3.3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). 1.3.4. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta. 1.3.5. PRODUKT - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny, lub przedmiotem Rezerwacji. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe. 1.3.6. PROMOCJE - szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, jak np. obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki. 1.3.7. REGULAMIN/UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG - niniejszy dokument określający zasady zawierania umowy o świadczenie usługi Newsletter oferowany przez Usługodawcę za wyraźną zgodą Usługodawcy. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 1.3.8. SKLEP INTERNETOWY - platforma umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: www.bielizna-anna.pl. 1.3.9. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA ; ADMINISTRATOR – ANNA KUBACKA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ~ANNA~ ANNA KUBACKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Cypriana Kamila Norwida 29, 76-200 Słupsk i adres do doręczeń: Cypriana Kamila Norwida 29, 76-200 Słupsk, NIP 8390031394, REGON 770725540, adres poczty elektronicznej: info@bielizna-anna.pl. 1.3.10. TREŚĆ/TREŚCI - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są rozpowszechniane w ramach usługi Newsletter. 1.3.11. USŁUGA ELEKTRONICZNA- świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 1.3.12. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.). 1.4. Z usługi Newsletter może korzystać Usługobiorca po zawarciu Umowy o świadczenie usług (zapisaniu się do Newsletter). 1.5. Korzystanie z usługi Newslettera wymaga spełnienia przez urządzenia, z których korzysta Usługobiorca następujących warunków: urządzenie z dostępem do Internetu, myszy, klawiatury lub inne umożliwiające wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, a w przypadku odbiorców usługi Newsletter– telefon komórkowy; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa, możliwość obsługi Javascript. 1.6. Usługa Newsletter, świadczona jest wyłącznie na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy o świadczenie usług elektronicznych i obejmuje o trzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Usługodawcę. Mogą one w szczególności obejmować informacje o , aktualnej ofercie, promocjach, nowościach, wyprzedażach, rabatach i akcjach marketingowych, 1.7. W przypadku rozwoju funkcjonalności posiadanej przez Usługodawcę usługa Newsletter może dotyczyć również otrzymywania przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój numer telefonu w celu otrzymywania usługi Newsletter, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez Usługodawcę w formie wiadomości SMS, MMS i im podobnych. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI NEWSLETTER 1.8. Aby skorzystać z usługi Newsletter’u Usługobiorca musi wykonać następujące kroki: 1.8.1. Udostępnić Usługodawcy co najmniej swój adresu e-mail, imię lub numeru telefonu, w tym w odpowiednim polu na Stronie Internetowej, lub zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w celu otrzymywania informacji handlowych odpowiednim kanałem podczas składania Zamówienia na Stronie Internetowej; 1.8.2. zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu (w tym poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Klienta – o ile taka funkcjonalność została udostępniona). Usługodawca może udostępnić również inne sposoby zaakceptowania postanowień Regulaminu. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1.9. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu świadczenia usługi Newsletter. 1.10. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z usługi Newsletter. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych oraz rezygnacji z usługi Newsletter, przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 1.11. Usługodawca, może w ramach usługi Newsletter prezentować Treści, oferty lub promocje (przeznaczonych dla wszystkich Usługobiorców). Zastrzega sobie jednak możliwość oferowania Treści, ofert, promocji, akcji w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Usługobiorcy, w związku z tym może zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często odwiedza on Stronę Internetową, która sekcja Strony Internetowej go interesuje. 1.12. Z dodatkową informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych można zapoznać się na Stronie Internetowej. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 1.13. Prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), udostępnianych przez Usługodawcę lub partnerów Usługodawcy, w szczególności prawa autorskie, przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. 1.14. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter, na terenie całego świata. 1.15. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest niedopuszczalne. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1.16. Usługobiorca może zgłaszać zastrzeżenia związane z usługą Newsletter w formie reklamacji. 1.17. Usługodawca stara się udzielić odpowiedzi niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. 1.18. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi Newsletter można składać na przykład: 1.18.1. pisemnie na adres: „ANNA” ANNA KUBACKA, Norwida 29, 76-200 Słupsk 1.18.2. Drogą elektroniczną na adres e-mail: bielizna.anna@gmail.com. reklamację. 1.19. Wniesienie reklamacji nie wyklucza ani nie ogranicza dochodzenia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. ROZWIĄZANIE UMOWY, ZMIANA REGULAMINU, POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1.20. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi Newsletter (rezygnacji z usługi), w szczególności poprzez: 1.20.1. kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Usługobiorcy w ramach usługi Newsletter lub 1.20.2. poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk na stronie Internetowej (sekcja zapisu do usługi Newsletter), do której link znajduje się w pierwszej wiadomości przesłanej na podany numer telefonu w związku z rejestracją do usługi Newsletter. 1.21. Wypisanie się we wskazany wyżej sposób z jednego z kanałów usługi Newsletter, nie oznacza automatycznego wypisania się z drugiego z kanałów usługi Newsletter (uwzględniają możliwość rozcięcia tej usługi przez Usługodawcę w przyszłości i zastrzeżeniem, że Usługobiorca zapisał się do każdego z kanałów świadczenia usługi newsletter). 1.22. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako : 1.22.1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; 1.22.2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie); 1.22.3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem. 1.23. Usługodawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 1.22 powyżej wysyła na adres e-mail lub numer telefonu podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter. 1.24. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 1.25. Usługodawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn: 1.25.1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; 1.25.2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie); 1.25.3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem. 1.26. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w ramach Strony Internetowej oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter lub wiadomości przesłanej na podany numer telefonu z linkiem, który umożliwi zapoznanie się z tekstem jednolitym Regulaminu oraz jego zapisanie. 1.27. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu. 1.28. Niniejszy Regulamin jest dostępny Stronie Internetowej. 1.29. Umowa zawierana jest w języku polskim. 1.30. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej lub wiadomości sms na numer telefonu podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter. 1.31. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami, sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER
pixel